skocz do treści skocz do ofert skocz do menu
ABC Dom Biuro Nieruchomości
al. 29 listopada 75/4, 31-425 Kraków
tel. +48 12 633 39 33 • +48 12 633 39 00 • +48 605 44 88 41 • +48 607 100 103
faks +48 12 633 39 00 • e-mail biuro@abc-dom.pl • www.abc-dom.pl

Regulamin


Regulamin serwisu internetowego ABC Dom

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy "Regulamin serwisu internetowego www.abc-dom.pl” określa zasady korzystania przez użytkowników z tego serwisu, w ramach którego Biuro Nieruchomości ABC DOM z siedzibą w Krakowie zamieszcza informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności: usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dotyczących  nieruchomości  oferowanych odpowiednio do sprzedaży, wynajmu, zamiany, dzierżawy, informacje o firmie i wybranych podmiotach współpracujących. Serwis umożliwia użytkownikom  także przekazywanie  zapytań i informacji drogą elektroniczną.

2. ABC DOM jest wyłącznym właścicielem praw do niniejszego serwisu i posiada wyłączne uprawnienia do dysponowania jego zasobami.

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym  „Regulaminie  serwisu internetowego www.abc-dom.pl" sformułowania oznaczają:

1. ABC DOM – Grażyna Różalska, prowadząca działalność  gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  pod nazwą Grażyna Różalska ABC DOM, adres głównego miejsca wykonywania działalności (oraz adres do korespondencji): Aleja 29 Listopada 75/4, 31-425 Kraków, wpisana do CEIDG (www.firma.gov.pl)  NIP 677-169-68-24, REGON: 120246283, telefon 605 44 88 41, 12 633 39 33, e-mail: biuro@abc-dom.pl.

2. Regulamin – niniejszy regulamin, użytkownik korzystający z zasobów serwisu akceptuje jednocześnie treść niniejszego regulaminu i zasady korzystania z serwisu.

3. Serwis lub serwis internetowy  - niniejszy serwis w ramach którego ABC DOM zamieszcza informacje dotyczące świadczonych usług w obrocie nieruchomościami, dotyczących  nieruchomości  oferowanych odpowiednio do sprzedaży, wynajmu, zamiany, dzierżawy,  informacji o firmie i wybranych podmiotach współpracujących. Serwis umożliwia użytkownikom  także przekazywanie drogą elektroniczną  zapytań i informacji.

4. Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i  w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, informacje dotyczące  nieruchomości oferowanych przez ABC DOM do sprzedaży, wynajmu, dzierżawy. Zasoby serwisu zawierają także informacje o firmie ABC DOM, informacje o  wybranych podmiotach współpracujących i partnerach, dane adresowe oraz dane do kontaktu, jak też formularze kontaktowe umożliwiające użytkownikom składanie zapytań lub przekazywanie informacji kierowanych do ABC DOM.

5. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu na sadach określonych w niniejszym regulaminie.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

1. Użytkownik ma możliwość dostępu  do serwisu i danych udostępnianych użytkownikom bez konieczności dokonywania procedury rejestracji.

2. Użytkownik korzystający z serwisu jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin oraz Politykę prywatności / politykę cookis ABC DOM.

3.Dostęp do informacji zamieszczonych przez ABCDOM w serwisie jest bezpłatny.

4. Użytkownik może mieć dostęp do informacji zawartych w serwisie poprzez wykorzystanie  komputera stacjonarnego, laptopa, urządzeń mobilnych (np. tablet, smartfon) posiadających odpowiednie oprogramowania.  ABC DOM  zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
• Firefox od 3.0,
• MS Internet Explorer od 8.0,
• Chrome od 10.0,
• Opera od 10.0.
Systemy informatyczne użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

5. ABC DOM nie odpowiada za sprzęt, narzędzia teleinformatyczne, oprogramowania z jakich korzysta użytkownik, ani też za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią sprzętu informatycznego, systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego zgodnie z niniejszym regulaminem, przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami.

8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie danych, informacji, zdjęć, materiałów informacyjnych i innych zasobów serwisu w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej, zarówno tych które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i tych których ta ochrona nie obejmuje.

9. Za pośrednictwem serwisu użytkownik może przekazać także do ABC DOM informacje i dane dotyczące nieruchomości, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Otrzymanie tych danych i informacji nie jest wystarczające do rozpoczęcia świadczenia usług w obrocie nieruchomościami przez ABC DOM, ponieważ w tym celu niezbędne jest m.in. ustalenie szczegółowych warunków współpracy pomiędzy ABC DOM i właścicielem nieruchomości oraz zawarcie odrębnej umowy. ABC DOM informuje, że dane i informacje dotyczące nieruchomości  mogą być przekazywane przez właściciela, współwłaściciela nieruchomości lub osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwo do tych czynności, a użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania tej zasady. Powyższe ustalenia w odpowiednim zakresie dotyczą także ofert nieruchomości już prezentowanych w serwisie.

10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku ABC DOM oraz do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji.

IV. PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Użytkownik posiada dostęp do informacji i danych zawartych w serwisie bez konieczności przekazywania swoich danych osobowych. Skorzystanie z niektórych funkcji serwisu wymaga przekazania do ABC DOM przez użytkownika danych osobowych lub danych umożliwiających kontakt, dotyczy to w szczególności danych, informacji, zapytań, wniosków itp.  kierowanych do ABC DOM drogą elektroniczną.

2. Dane otrzymane od użytkownika są przetwarzane przez ABC DOM zgodnie z  Ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. .  Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@abc-dom.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

3. Administratorem podanych przez użytkownika danych osobowych jest ABC DOM tj.  Grażyna Różalska ABC DOM, adres głównego miejsca wykonywania działalności (oraz adres do korespondencji) Aleja 29 Listopada 75/4, 31-425 Kraków, wpisana do CEIDG (www.firma.gov.pl)  NIP 677-169-68-24, REGON: 120246283, telefon 605 44 88 41, 12 633 39 33, e-mail: biuro@abc-dom.pl.

4. Dane są przetwarzane przez ABC DOM:
-  w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług oferowanych przez ABC DOM, w szczególności w zakresie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
- w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym art.10 ust.2,
- w celach archiwizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym także w celu zabezpieczenia poprawności działania systemów informatycznych w przypadku ich ewentualnej awarii.

5. Dane przetwarzane przez ABC DOM  obejmują w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, informacje dotyczące preferowanej usługi, cech poszukiwanej nieruchomości, adresy i dane nieruchomości,  inne dane jeśli użytkownik przekazał do ABC DOM, adres zameldowania lub zamieszkania, adres pod którym prowadzona jest działalność  gospodarcza firmy, i inne informacje – o ile dane to są potrzebne do prawidłowego wykonania usługi przez ABC DOM.

6. Z uwagi na charakter świadczonych usług dane zgromadzone przez ABC DOM mogą być  przekazane w szczególności: drugiej stronie transakcji w obrocie nieruchomościami jeśli użytkownik jest zainteresowany zbyciem / nabyciem, wynajmem, dzierżawą konkretnej nieruchomości, notariuszowi, bankowi, rzeczoznawcy, geodecie, urzędowi (np. właściwy wydział gminy, starostwa powiatowego) - jeśli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia transakcji.

7. Na podstawie odrębnej zgody użytkownika dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione doradcom kredytowym, w szczególności do Domu Kredytowego Notus S.A. ul. Prądnicka 4, 30-004 Kraków, www.dknotus.pl  Dane przekazywane do DK NOTUS S.A., jeśli użytkownik wyraził odrębną zgodę na ich przekazanie obejmują: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, informacje dotyczące preferowanej usługi lub produktu finansowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7.03.2016 roku i jest dostępny w niniejszym serwisie internetowym. Na żądanie użytkownika regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.

2. O zmianie regulaminu ABC DOM informuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu abc-dom.pl

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym  jest prawo polskie.

4. Ewentualne uwagi, komentarze, pytania  dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby ABC DOM oraz  adres e-mail: biuro@abc-dom.pl

5. Reklamacje dotyczące serwisu użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:  biuro@abc-dom.pl

6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane użytkownikom listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez ABC DOM zdarzenia dotyczącego reklamacji.

7. Ogłoszenia, reklamy, informacje i dane publikowane w serwisie internetowym  ABC DOM nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. ABC DOM nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkowników podjęte w oparciu o informacje uzyskane z serwisu internetowego.

8. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności zamieszczoną w serwisie.. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w przeglądarce której używa.


Mapa ofert